REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO

§ 1 ORGANIZATOR KONKURSU I FUNDATOR NAGRÓD

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs, organizowany pod nazwą „Konkurs Świąteczny z Arrighi”

1.2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i organizowany jest wyłącznie w Internecie, na portalu Instagram.

1.3. Organizatorem konkursu pod nazwą „Konkurs Świąteczny z Arrighi” (dalej: Konkurs) jest CreativeHarder Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Drwali 9a, 04-840 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000366325, NIP: 9522117964, (dalej: Organizator).

1.4. Konkurs organizowany jest na zlecenie Index Food Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., 62-030 Luboń k. Poznania, ul. Jana III Sobieskiego 98, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez pod numerem KRS 0000272795, NIP: 7811796373; Regon: 300509585 (dalej „Zleceniodawca”).

§ 2 SŁOWNIK POJĘĆ

1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie Konkursu (dalej: „Regulamin”) oznaczają: a. „Uczestnik” – osoba, która wzięła udział w Konkursie;

b. „Konkurs” – „Konkurs Świąteczny z Arrighi”, którego dotyczy niniejszy Regulamin;

c. „Komisja” – Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.

§ 3 ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w niniejszym Konkursie.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki niedopełnienia przez Uczestnika jakichkolwiek obowiązków, o których mowa w Regulaminie.

3. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym

Uczestnikom Konkursu na profilu Instagram marki Arrighi oraz do wglądu w siedzibie Organizatora Konkursu.

4. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 poz. 165 tj.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

5. W Konkursie zostanie przyznana nagroda główna oraz nagrody dodatkowe. Nazwiska zwycięzców Konkursu zostaną podane w ciągu 10 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.

§ 4 CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs trwa od 18.11.2020 17.00 do godziny 23:59 10.12.2020 roku.

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem profilu Instagram prowadzonego przez Organizatora na zlecenie Fundatora.

§ 5 KOMISJA KONKURSOWA

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w

celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję, w skład której wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

§ 6 WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a także posiadają konto na stronie internetowej portalu społecznościowego Facebook bądź Instagram.

2. Prawdziwe dane osobowe podane w zgłoszeniu konkursowym są warunkiem otrzymania Nagrody.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału:

3.1.pracownicy, członkowie organów Organizatora i inne osoby uprawione do reprezentacji Organizatora,

3.2.pracownicy, członkowie organów Fundatora i inne osoby uprawione do reprezentacji Fundatora,

3.3.pracownicy, członkowie organów i inne osoby uprawione do reprezentacji innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, 3.4.osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej w ust. 3.1, 3.2, 3.3 podmiotami w sposób stały oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające z nimi w faktycznym pożyciu.

4. Udział w Konkursie i związane z nim udostepnienie danych jest dobrowolne.

5. Prace Konkursowe zostaną wykorzystane w celu prowadzenia Konkursu, a Prace Konkursowe zwycięskie także do celów promocji i reklamy Fundatora i Organizatora.

6. Prace Konkursowe muszą być unikatowe oraz oryginalne, wszelkie powielane prace zostaną zdyskwalifikowane z udziału w Konkursie.

7. Prace obrażające uczucia religijne i/lub polityczne będą automatycznie dyskwalifikowane.

§ 7 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Organizator przeprowadza Konkurs na profilu Instagram marki Arrighi, należącym do Fundatora, dostępnym pod adresem: https://www.instagram.com/ arrighi_polska/

2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien kolejno:

a. W okresie trwania Konkursu zamieścić na swoim profilu w serwisie Instagram zdjęcie zawierające rozwiązanie zadania konkursowego, które brzmi: „Stwórzcie potrawę zawierającą produkt Arrighi, która nawiązuje smakiem do wigilijnych dań.” , zawrzeć w opisie hashtagi #arrighipolska #pastayourway oraz oznaczyć profil marki.

b. Wyrazić akceptację Regulaminu poprzez udział w konkursie.

3. Komisja dokona oceny zgłoszeń, uwzględniając w szczególności kreatywność, walory estetyczne, oryginalność, po czym wyłoni zwycięskie Prace Konkursowe (z wyszczególnieniem najlepszej pracy do Nagrody Głównej) po zakończeniu całości Konkursu, które zostaną nagrodzone.

4. Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe w trakcie trwania Konkursu.

5. W przypadku nieodebrania Nagrody lub braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu w ciągu 5 dni od przyznania Nagrody traci on do niej prawo. W takim przypadku lista Zwycięzców Konkursu zostanie uzupełniona przez Organizatora zgodnie z dotychczasową procedurą wyłonienia zwycięskich Prac Konkursowych opisaną w ust. 3. Jeżeli Zwycięzca Konkursu nie odbierze przyznanej mu Nagrody, a nieodebrana przesyłka zawierająca Nagrodę powróci do Organizatora, prawo do Nagrody wygasa, a Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

6. Nie jest możliwe wypłacenie Zwycięzcy Konkursu równowartości Nagrody w gotowce ani przeniesienie praw do Nagrody na inną osobę.

7. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż 5 dni od daty zakończenia Konkursu. Lista Zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana w treści wpisu na profilu marki Arrighi na portalu społecznościowym Instagram.

§ 8 NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie jest:

1.1. Nagroda Główna o wartości 379,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 16/100), na którą składają się:

• część pierwsza nagrody: Brytfanna z pokrywką o wartości 341.10 zł netto (słownie: trzysta czterdzieści jeden złotych 05/100);

• część druga Nagrody: dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 37,90 zł (słownie: trzydzieści siedem złotych 92/100), przeznaczona na poczet pokrycia podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie (dalej: Podatek dochodowy).

1.2. Nagrody dodatkowe o zróżnicowanej wartości

• Patelnia ze stali nierdzewnej na indukcję o wartości 341,10 zł netto (słownie: trzysta czterdzieści jeden złotych 70/100)

• Deska i nóż do siekania ziół o wartości 135,90 zł netto (słownie: sto trzydzieści pięć złotych 77/100)

• Do każdej z Nagród dodatkowych należy doliczyć dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 10% wartości nagrody na poczet pokrycia podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie (dalej: podatek dochodowy)

2. Organizator informuje, że Nagrody w Konkursie wydawane są zgodnie z przepisami prawa podatkowego, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. - Dz.U. 2012, poz. 361 z późn. zm.). W szczególności kwota pieniężna, o której mowa w ust 1.1 i 1.2. powyżej, jest w momencie wydawania Nagrody potrącana celem odprowadzenia jej przez Organizatora na poczet należnego podatku dochodowego od osób fizycznych do właściwego urzędu skarbowego.

3 Zwycięzca Konkursu ma obowiązek podać Organizatorowi swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji i numer telefonu kontaktowego, a także wszelkie inne dane niezbędne Organizatorowi w celu wykonania obowiązków określonych w Regulaminie lub wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Uczestnik Konkursu poprzez udział w nim akceptuje Regulamin oraz zezwala na wykorzystanie jego imienia, nazwiska, wizerunku oraz informacji o miejscowości, w której mieszka, jak również o wynikach Konkursu w odniesieniu do jego Pracy Konkursowej w celu informowania na profilu marki Arrighi na portalu społecznościowym Instagram o jego udziale w Konkursie.

5. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora w komentarzu do zwycięskiego wpisu lub poprzez wiadomość prywatną na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram, mailowo lub telefonicznie, przy wykorzystaniu danych podanych podczas wysyłania zgłoszenia konkursowego, o sposobie, terminie i miejscu odbioru Nagrody, przy czym odbiór Nagrody może nastąpić nie wcześniej niż po spełnieniu warunków z ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

6. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem kuriera w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu, o ile w tym czasie będą spełnione warunki z ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, na adres wskazany przez Zwycięzcę. Do Nagrody zostanie dołączone Oświadczenie o odebraniu nagrody (Załącznik nr 1 do Regulaminu), dalej: Oświadczenie.

7. Zwycięzca Konkursu po odebraniu przesyłki z Nagrodą jest zobowiązany do wypełnienia i przekazania kurierowi Oświadczenia, o którym mowa w ust. 6.

§ 9 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności zaś Uczestników, którzy:

a. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;

b. wykorzystują rożne aliasy (dodatkowe adresy bądź tzw. multi-konta) tego samego konta poczty elektronicznej bądź innego adresu do występowania w imieniu/zgłaszania rożnych Uczestników;

c. umieszczają treści nieobyczajne, polityczne, dyskryminujące ze względu na płeć lub naruszające prawa osób trzecich, stosują wulgaryzmy, używają treści obrażających przekonania religijne, mniejszości narodowe.

d. powielają tę samą treść konkursową tj. Zadanie Konkursowe, biorąc udział w innych konkursach.

2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem poprzez korespondencję prywatną za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook lub Instagram. Podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

§ 10 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO PRAC KONKURSOWYCH

1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jest świadomy, że przysługują mu prawa, w tym autorskie prawa majątkowe, do Pracy Konkursowej.

2. Uczestnik oświadcza, że zgłoszone przez niego Prace Konkursowe nie zawierają treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich, nie nawołują do przemocy, nietolerancji, nie zawierają wulgaryzmów ani treści reklamowej podmiotów trzecich, nie promują alkoholu i substancji psychoaktywnych.

3. Uczestnik udziela Organizatorowi na czas trwania Konkursu licencji niewyłącznej do zgłoszonej przez Uczestnika w ramach Konkursu Pracy Konkursowej, będącej utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(Dz. U. 2018.1191 tj..) w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Licencja udzielana jest na polach eksploatacji wskazanych w ust. 4.

4. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy Konkursu, nabywa autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonych Prac Konkursowych, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, czasowych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań: wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego

oraz techniką cyfrową,

b. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono: wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

c. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań: publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostepnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,

d. w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu,

e. w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego utworu, w zakresie

decydowania o jego pierwszym publicznym udostepnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,

f. prawo korzystania z opracowań nagrodzonych Prac Konkursowych,

g. wykorzystania we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych, takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, rozpowszechnianie w sieci Internet.

§ 11 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informacje uzyskane od Uczestników Konkursu będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Organizatora i podmioty trzecie wskazane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, przekazania nagród i dla celów podatkowych.

2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostepnieniem osobom

nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu.

4. Każdy z Uczestników, poprzez przystąpienie do Konkursu, tj. dokonanie Zgłoszenia, akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

5. Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, Organizator informuje się, iż Administratorem danych osobowych Uczestników jest Creative Harde Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Drwali 9A, 04-840 Warszawa.

6. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, w celu związanym z uczestnictwem w Konkursie.

7. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane w trakcie okresu niezbędnego do współpracy z Organizatorem oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze współpracą według okresów wskazanych w przepisach szczególnych.

8. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem rodo@creativeharder.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem CreativeHarder Sp. z o.o., ul. Londyńska 11, 03-921 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.

9. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do

uczestnictwa w Konkursie.

10. Dane Uczestnika nie będą poddawane profilowaniu.

11. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

12. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Organizatora.

13. Zwycięska Praca Konkursowa oraz imię jej autora mogą zostać opublikowane na profilu Instagram marki Arrighi.

§ 12 REKLAMACJE

1. Reklamacje dot. Konkursu Bedą przyjmowane w terminie 7 dni roboczych od daty

ogłoszenia wyników na adres: CreativeHarder Sp. z o.o., ul. Londyńska 11, 03-921 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Arrighi - reklamacja”.

2. Reklamacje Bedą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji Organizatorowi.

3. Uczestnicy Konkursu składający reklamację, zostaną powiadomieni w wiadomości

prywatnej na profilu Instagram Uczestnika składającego reklamację o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 3 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję powołaną przez Organizatora.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu w trakcie jego trwania po uprzednim poinformowaniu Uczestników Konkursu.

3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać, kontaktując się z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Instagram marki Arrighi.

4. Uczestnik biorący udział w Konkursie automatycznie akceptuje niniejszy Regulamin

5. W przypadku braku prawidłowych zgłoszeń do Konkursu, pozostawia się go bez rozstrzygnięcia.

6. Niniejszy Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że dostarcza przesyłane informacje Administratorowi, a nie Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu, a także w celu dostarczenia Zwycięzcom Nagrody.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – Oświadczenie o odebraniu nagrody.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE O ODEBRANIU NAGRODY

Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że odebrałem/am nagrodę w postaci ........................................................................ o wartości ................... zł (słownie: .............................................), tytułem zwycięstwa w konkursie organizowanym przez  Index Food Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Imię i nazwisko Zwycięzcy:

................................................................................

Adres zamieszkania:

.............................................

............................................................

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem

DATA / PODPIS

.............................................